วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

              ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ในแทบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในเมืองหรือในชนบท ต่างก็ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อกับโลกภายนอกกันทั้งนั้น นักเรียนจำเป็นต้องศึกษาถึงกำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ก่อนที่จะศึกษารายละเอียดของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

    กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ

                มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีการตั้งถิ่นฐานอยู่กันเป็นหมู่เหล่าตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว หน่วยเล็กที่สุดของสังคมคือครอบครัว ถัดขึ้นมาเป็นหมู่บ้าน ตำบล ฯลฯ จนในที่สุดเป็นเมือง เป็นประเทศ  มนุษย์แต่ละหมู่เหล่ามีการติดต่อพบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ ยารักษาโรค ฯลฯ ที่ชุมของตนไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอ จนเกิดเป็นการค้าขายระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล เมือง และประเทศขึ้น
                 การติดต่อเช่นนี้ ทำให้เกิดการส่งและรับข้อมูลข่าวสารถึงกัน แรกๆก็เป็นการบอกกันปากต่อปาก ต่อมาก็มีการสื่อสารกันด้วยตัวอักษรที่จารึกบนวัสดุต่างๆ ซึ่งมากลายเป็นการส่งจดหมายถึงกัน ความต้องการสื่อสารกันด้วยวิธีการที่หลากหลายขึ้น และมีความรวดเร็วมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งอาศัยหลักวิชาทาง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนคำพูด ข้อความหรือภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปตามสาย หรือเปลี่ยนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(เรียกว่า คลื่นวิทยุ)


             กระจายไปในอากาศ เมื่อถึงปลายทาง สัญญาณหรือคลื่นที่ส่งไปนั้น ก็จะถูกคืนสภาพให้กลับเป็นเป็นคำพูดข้อความหรือภาพเหมือนกับสิ่งที่ส่งออกไปจากต้นทางพัฒนาการของเทคโนโลยีโทรคมนาคมนี้ ทำให้คนที่อยู่คนละซีกโลกกันสามารถรับรู้ข่าวสารของกันและกันได้ภายในชั่วพริบตา เพราะอัตราเร็วของการเดินทางของสัญญาณไฟฟ้าตามสายหรือของคลื่นวิทยุนั้น อยู่ในระดับเดียวกับความเร็วของแสง เช่น เหตุร้ายจากการก่อวินาศกรรมโดยใช้เครื่องบินโดยสารที่ถูกจี้บังคับมาชนตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ที่นครนิวยอร์ค เมื่อวันที่11กันยายน พ.ศ.2544 นั้น คนทั้งโลกได้เห็นเหตุการณ์สดๆ ผ่านเครือข่ายข่าวโทรทัศน์ของซีเอ็นเอ็น 
                          
                   เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พึ่งมีขึ้นในช่วงเวลาประมาณ20ปีที่ผ่านมานี่เอง เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการรวม2เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน คือ เทคโนโลยีโทรคมนาคม กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คำว่า สารสนเทศ หมายถึง ตัวเนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร เราใช้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมซึ่งพัฒนามาจากเครือข่ายโทรทัศน์และเครือข่ายวิทยุมาสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้น เป็นการนำเอาความสามารถของคอมพิวเตอร์(คำนวณ เปรียบเทียบ และตรวจสอบ ได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ) มารวมกับความสามารถของระบบโทรคมนาคม(ติดต่อได้รวดเร็วและกว้างไกล)ดังนั้น เทคโนโลยีสารนเทศ จึงหมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาจัดการกับสารสนเทศนั่นเอง
    
           ประวัติของเทคโนโลยี
                            จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีโทรคมนาคมคือการประดิษฐ์โทรเลขของ แซมวล มอร์ส(Samual Morse) ในปี พ.ศ. 2380 ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่ข่าวสารถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปตามสายเป็นระยะทางไกลๆได้ โดยอาศัยวิธีการเข้ารหัสตัวอักษร เป็นรหัสที่ประกอบด้วยจุด(.)และขีด(-) เช่น สัญญาณขอความช่ายเหลือฉุกเฉินSOS จะเข้ารหัสเป็น... - - - ... การรับส่งโทรเลขได้ถูกนำมาใช้งานในเชิงการค้าตั้งแต่ พ.ศ. 2387 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2401 ได้มีการวางสายเคเบิลใต้มหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้เกิดการสื่อสารข้ามทวีประหว่างทวีปอเมริกากับทวีปยุโรปขึ้นเป็นครั้งแรก

                                                                       แป้นเคาะโทรเลขแบบมอร์ส-เวล (Morse/Vail)

                      ในปี พ.ศ. 2419 อเล็กซานเดอร์ แกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell)ได้ประดิษฐ์โทรศัพท์ และได้ตั้งชุมสายโทรศัพท์แห่งแรกที่เมืองนิวเฮเวน รัฐคอนเนตทิคัตสหรัฐอเมริกาในเวลา 6 ปีต่อมา จากนั้นเครือข่ายโทรศัพท์ได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว จนในปัจจุบันทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยระบบโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติ นับเป็นพัฒนาการอันยิ่งใหญ่ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม
                         ทางด้านการสื่อสารไร้สายนั้น ได้มีการพัฒนามาจากการค้นพบคลื่นวิทยุในปี พ.ศ. 2430 โดย      ไฮน์ริช แฮตน์ (หรอ เฮิร์ต) (Heinrich Hertz) และต่อมา กูกลิเอลโม มาร์โคนี(Guglielmo Marconi) สามารถประดิษฐ์เครื่องรับส่งวิทยุเครื่องแรกได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2437 จากจุดนี้ได้มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีมากมายหลายอย่างสืบต่อมา ในที่นี้จะเลือกกล่าวเฉพาะที่สำคัญๆ ดังต่อไปนี้

               หลอดสุญญากาศ ประดิษฐ์โดย จอห์น เฟลมมิง (John Flemming) และ ลี เดอ ฟอเรสต์ (Lee De Forest) ในปี พ.ศ. 2477-2479 เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายการแปรรูปสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์

                   ทรานซิสเตอร์ ประดิษฐ์โดย ชอกลีย์ บาร์ดีน และ แบรตเทน (Schockley,Bardeen and Brattain) ในปี พ.ศ. 2490 เป็นที่มาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสารกึ่งตัวนำที่ไอซี (รวมทั้งตัว ซีพียู) ในคอมพิวเตอร์

                      

                        วงจรรวมหรือไอซี ประดิษฐ์โดย คิลบี และ นอยส์ (Jack Kilby,Robert Noyce) ในปี พ.ศ. 2500 เป็นเทคโนโลยีย่อส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีสมรรถนะสูงและมีขนาดเล็ก 

                        ดาวเทียมสื่อสาร เทลสตาร์ 1 สร้างโดบริษัทเอทีแอนด์ที ในปี พ.ศ. 2504 เป็นดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของโลกที่เป็นต้นแบบของการสื่อสารสายผ่านดาวเทียม

                              ในปี พ.ศ. 2390 นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ จอร์ช บูล(George Boole) ได้เผยแพร่คณิตศาสตร์แนวใหม่ที่เรียกว่า พีชคณิตแบบบูล (Boolean Algebra) ซึ่งต่อมากลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการออกแบบ วงจรตรรกะ (Logic Circuit) ซึ่งวงจรตรรกะนี้เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

                                                                          ส่วนหนึ่งของเครื่องจักรวิเคราะห์ของแบบเบจ

                                                                    อินิแอ็ก คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก

      บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อสังคม
                ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมในหลายด้านด้วยกัน  เราสามารถสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีได้ดังนี้               1.  ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น               2.  ช่วยทำให้วิทยาการต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าและทันสมัยอย่างรวดเร็ว               3.  การรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของโลกเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว               4.  ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลและคลังความรู้ขนาดใหญ่  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต               5.  สนับสนุกการทำงานและกระบวนงานผลิต เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผน การออกแบบ และการควบคุมกระบวนการทำงาน               6.  เกิดระบบบริหารจัดการในรูปแบบใหม่  อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและการผลิต               7.  กระจายโอกาสทางด้านการศึกษา ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้               8.  สามารถเผยแพร่สารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคมโลกได้โดยง่าย  เช่น  การเผยแพร่งานในอินเตอร์เน็ตตำบล  เป็นต้น              9.  มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ศัพท์ที่ควรรู้

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
อุปกรณ์รับเข้า
อุปกรณ์ส่งออก
หน่วยรับเข้า
หน่วยส่งออก
หน่วยความจำ
หน่วยประมวลผลกลาง
สื่อประสม
อินเทอร์เน็ต
ฐานข้อมูล
ระบบแบบเชื่อมตรง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
Information Technology
Information
Input Device
Output Device
Input Unit
Output Unit
Memory
Central Processing Unit(CPU)
Multimedia
Internet
Database
On-line System
Computer Network
Host Computer     สรุป
           เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจากการรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาจัดการกับสารสนเทศได้รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำ ทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานดียิ่งขึ้น เป็นเหตุให้ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันองมนุษย์แทบทุกเรื่อง และนับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ